Schůzka výboru SRPDŠ ZŠ Slezská dne 17.4. 2012

Předsedkyně výboru SRPDŠ sděluje, že dne 17.4. 2012 se v 17.15 hod. v kanceláři zástupce ředitele na Slezské ul. uskuteční schůzka výboru.


Žáci ZŠ Slezská jedou 16. až 27.4. do školy v přírodě

Informace o škole v přírodě:

Datum:  16. - 27.4. 2012
Místo pobytu (adresa):  Horský hotel Čarták, Solanec pod Soláněm 186, 756 62 Hutisko - Solanec
Vyjíždějící třídy:  II.A (16 dětí), II.B (9), III.B (19), IV.A (2), IV. B (3)

Datum a místo odjezdu:   pondělí 16.4. v 9.00 hod. od budovy ZŠ Slezská
Příjezd:  v pátek 27.4. kolem 11.00 hod. k budově ZŠ Slezská

vedoucí:   Mgr. Alena Jaworská
další pedagog: Mgr. Petra Husková
vychovatelky:  Veronika Svobodová, Romana Postuwková
noční dozor:  Marcela Husková
zdravotník: Ing. Miluše Skokanová

Upozornění: Škola neručí za mobilní telefony, fotoaparáty, MP3 přehrávače, peníze (kapesné) a jiné cennosti. Vše na vlastní zodpovědnost.

Odevzdat u autobusu :
Potvrzení o bezinfekčnosti – s datem odjezdu

Co musí mít žák s sebou: průkaz zdravotního pojištění, očkovací průkaz, osobní léky.

Vážení rodiče! Šaty, obuv, případně další osobní věci svých dětí podepište!


Mgr. Ševečková a Mgr. Walková oceněny u příležitosti Dne učitelů!

Dne 30. března 2012 se uskutečnily městské oslavy Dne učitelů. Představitelé města v čele se starostou p. Slováčkem a místostarostou p. Folwarczným předali ocenění 15 navrženým pedagogům. Z našich škol letos ocenění převzaly p. Mgr. Ševečková a Mgr. Naděžda Walková za dlouholetou úspěšnou pedagogickou činnost.

Mgr. Věra Ševečková (učitelka ZŠ Slezská) pracuje ve školství 29 let. Nastoupila do ZŠ Český Těšín Slezská 1740 1.9. 1983 jako vychovatelka školní družiny a později jako jako učitelka a zůstala této škole věrná doposud. Nyní učí v 1. třídě. Je oblíbená, přátelská, k dětem velmi citlivá.
Paní Mgr. Věra Ševečková se věnuje dětem nad rámec svých povinností, organizuje každým rokem pro děti např. Noc ve škole, pravidelně připravuje společné dílny pro rodiče a děti, besídky např. ke Dni matek, k Vánocům apod. Hodnocení prospěchu a chovaní za dané období p. učitelka organizuje formou společných setkání s rodiči a dětmi, které jsou vždy přínosem pro rodiče, p. učitelku i děti samotné. P. učitelka zařazuje do výuky moderní prvky učení, dlouhodobě pracuje se žáky v oblasti čtenářské gramotnosti.

Mgr. Naděžda Walková (učitelka ZŠ Ostravská, výchovná poradkyně) vstoupila do školství v r. 1990. V rámci programu celoživotního vzdělávání ukončila v roce 2003 dvousemestrální studium výchovného poradenství. A právě výchovnému poradenství se v Základní škole Ostravská věnuje především. V této oblasti dosahuje v práci s žáky, jejich rodiči i s kolegy pedagogy velmi dobrých výsledků. V mnohém je její zásluhou, že žáci školy jsou s úspěchem umísťováni na střední školy. Velmi dobře spolupracuje s metodikem prevence v oblasti předcházení rizikovým jevům. Příkladná je její koordinační činnost s mimoškolními institucemi a organizacemi, např. s AVE, PPP apod. Vedle své činnosti ve škole, pro žáky s vadami či poruchami zpracovává individuální vzdělávací plány, pravidelně organizuje besedy, připravuje pro žáky soutěže, pořádá exkurze, pomáhá metodicky i učitelkám mateřských škol. Spolupodílela se na tvorbě školního vzdělávacího programu (předměty společenskovědní a předměty pracovní výchovy).

Oběma oceněným učitelkám blahopřejeme!

 


Soutěžili jsme v anglickém jazyce

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Konverzační soutěž v anglickém jazyce má na naší škole dlouholetou tradici.
Letos jsme pořádali školní kolo v lednu, neboť už 24. února se konalo okresní kolo na ZŠ 1.máje v Havířově. Za pracoviště ZŠ Ostravská se školního kola soutěže zúčastnilo 8 žáků. Všichni soutěžící byli velmi dobře připraveni na témata, která jim byla zadána k domácí přípravě.
Vítězem v I. kategorii se stal Tomáš Ptoszek,  žák VI.A . Ve II. kategorii byl nejlepší Lukáš Sladký ze třídy IX.A. V okresním kole čekaly na žáky dva obtížné úkoly : poslech s porozuměním a konverzace se členy poroty na vylosované téma. Nároky byly nemalé a konkurence velmi silná. Přesto Tomáš a Lukáš se umístili v první desítce na krásném 8. místě. Za pracoviště ZŠ Slezská se okresního kola také zúčastnil Daniel Kaczmarczyk, který dokonce vybojoval 7. příčku! 

Všechny tři soutěžící bychom chtěli pochválit za vzornou přípravu a reprezentaci školy a popřát jim mnoho sil, píle a chuti do dalšího studia angličtiny.    
                                   Mgr. Alena Souralová
 

Jazyková soutěž „Enjoy your English"

Druhá soutěž, které jsme se zúčastnili, se konala 1.března 2012 na ZŠ Havlíčkova v Českém Těšíně. Byl to 2. ročník jazykové soutěže „Enjoy your English“ pro žáky 8. a 9. ročníků. Celá akce byla velmi dobře organizačně připravena. Soutěžící dostali 2 úkoly: gramatický test, který byl obsahově i časově náročný, a poslech s porozuměním. Texty četl rodilý mluvčí.
Naši školu reprezentovali dva žáci ze třídy IX.A  Lukáš Sladký a Štěpán Gryc. Ve velmi silné konkurenci především žáků základních škol s polským vyučovacím jazykem, kteří dlouhodobě vykazují vynikající výsledky, Lukáš a Štěpán obstáli velmi dobře. Lukáš se umístil na 5. místě a obdržel tak věcnou cenu. Štěpán skončil na 22. místě.

Pro oba žáky jistě nebylo cílem zvítězit, ale zúčastnit se soutěže, ve které si mohou nejen otestovat vlastní znalosti a schopnosti, ale také je porovnat s těmi nejlepšími žáky z ostatních škol  v okolí.
Oběma chlapcům gratulujeme a přejeme úspěchy v dalším studiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                    Mgr. Ellen Polaino

 


Velikonoční jarmark v ZŠ Slezská

Vedení školy zve rodiče, žáky a veřejnost k tradičnímu prodejnímu velikonočnímu jarmarku, který se uskuteční ve dnech 28. 3. - 4 .4. 2012 v přízemí budovy školy na Slezské ul. Oficiální zahájení jarmarku je plánováno na středu 28. 3. 2012 ve 14.00 hod. V dalších dnech pak bude  zpřístupněn vždy od 8.00 hod. do 16.00 hod. Přijďte si navodit příjemnou sváteční atmosféru a udělejte radost sobě a svým blízkým.

Mgr. Jiří Raszyk - zástupce ředitele


Soutěž "Zpěváček 2012"

Ve dnech 20. až 21.2. 2012 se v Čítárně a literární kavárně Noiva v Českém Těšíně uskutečnila městská přehlídka v lidovém zpěvu "Zpěváček" 2012. Děti základních škol soutěžily v sólovém zpěvu, ale i v kategoriích dua, tria. Celkově se zúčastnilo 33 sólistů a 7 dvojic. Porota při výběru těch nejlepších soutěžících přihlížela zejména k výběru písní vzhledem k věku interpreta, jeho hlasovým a intonačním schopnostem, zvládnutí a dodržení dialektu, schopnosti spolupráce s doprovodnou hudbou, přirozenému projevu a výrazu, radosti ze zpěvu a k užití lidového kroje.

Z našich žáků se v II. kategorii zúčastnil David ZWYRTEK, IV.A, který získal čestné uznání.


Změny v pedagogickém sboru

K 27. únoru a k 5. březnu 2012 došlo v pedagogickém sboru našich základních škol ke změnám, které uvádíme níže:

Na pracovišti ZŠ Slezská odešla na nemocenskou a následně na mateřskou dovolenou Mgr. Kateřina Dávidová. Naopak z mateřské dovolené se vrátila Mgr. Kateřina Sekulová. Z tohoto důvodu došlo k několika úpravám v přidělení předmětů. To se dotklo i Mgr. Marty Jalowiczorzové.

Ke změně došlo i na pracovišti ZŠ Ostravská. Místo onemocnělé Mgr. Vlasty Potyszové převzala její třídu jako třídní učitelka Mgr. Lenka Hasníková, která v této třídě bude vyučovat i český jazyk. Mgr. Hasníková dále převezmě JČ i v 6.A třídě místo ředitele Mgr. Rudolfa Fiedlera, který bude po dobu nemoci p. Potyszové vyučovat jazyk český v IX.A.


Diskotéka pro žáky 2. stupně ZŠ Slezská

Výbor SRPDŠ ve spolupráci s vedením školy připravil pro žáky 2. stupně diskotéku, která se uskuteční v pátek 2. 3. 2012 v Jazz klubu na Střelnici v době od 15.30 hod. do 18.30 hod. Podmínkou vstupu je písemný souhlas s účastí dítěte na této akci podepsaný zákonným zástupcem. Tiskopis souhlasu s účastí obdrží žáci od svých třídních učitelů nebo od výchovné poradkyně Mgr. Olgy Poskerové.


Nová vedoucí školní jídelny základní školy

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace Mgr. Rudolf Fiedler odvolal s účinností od 13. února 2012 z funkce vedoucí školní jídelny základní školy na Zelené ul. paní Marii Bieleszovou.
V souvislosti s jejím zařazením do jiné pracovní funkce jí poděkoval za dosavadní práci a popřál jí úspěch v další práci.

Zároveň ke stejnému datu jmenoval novou vedoucí této jídelny paní Irenu Hnyluchovou.


Úřední hodiny ředitele pro ZŠ Slezská Mgr. Rudolfa Fiedlera

Oznamujeme, že úřední hodiny ředitele školy Mgr. Rudolfa Fiedlera v ředitelně v Základní škole na Slezské ulici jsou vždy ve čtvrtek od 8.30 hod. do 14.00 hod. Mimo tuto dobu je možné ředitele školy navštívit po předchozím telefonickém ohlášení v kanceláři ředitelství v ZŠ Ostravská.