Konto žáka - bezhotovostní platby

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA – KONTO ŽÁKA

Od 1. dubna 2017 se hradí náklady na školní akce, školní výlety, exkurze, pracovní sešity, pomůcky atd. bezhotovostní platbou z konta žáka. Hlavní výhodou tohoto postupu je to, že zákonným zástupcům, žákům i učitelům zcela odpadne manipulace s obnosy v hotovosti. Zabrání se tak rovněž například možnosti ztráty peněz žáky, opomenutím rodičů poslat obnos třídnímu učiteli a podobně.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Výše zálohy si určí každý třídní učitel zvlášť pro svou třídu a projedná ji se zákonným zástupcem žáka (žákyně).

2. Zákonný zástupce vyplní návratku, kterou pošle zpět třídnímu učiteli.

3. Zákonný zástupce obdrží tzv. předpis BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA – KONTO ŽÁKA, kde jsou uvedeny iniciály žáka (žákyně), zákonného zástupce, údaje pro úhradu platby (částka, bankovní účet školy, variabilní symbol) a termín, do kdy se má částka na konto žáka zaplatit, úřední hodiny pokladny, systém přiřazení Kč, povinnost informace zákonného zástupce o změně uvedených údajů žáka (žákyně) nebo zákonného zástupce.

4. Zákonný zástupce provede v určeném termínu platbu zálohy na dané období ve výši, kterou určí podle plánovaných akcí a nákupů v tomto období třídní učitel.

5. Platba zálohy může být provedena z běžného účtu zákonného zástupce, složenkou nebo hotově u hlavní provozní v pokladně školy v úředních hodinách pokladny školy.

6. Platba bude přicházet na zálohový účet školy – 30031-1725708369/0800.

7. Každému žáku – zákonnému zástupci bude přidělen variabilní symbol, ze kterého bude možné provádět platby po celou dobu školní docházky. K vynulování dojde po ukončení docházky.

8. Ze zálohy budou prováděny veškeré platby třídním učitelem, tj. zejména platby za vstupné na mimoškolní akce, nákupy pomůcek např. pro PČ, VV, platby za pracovní sešity.

9. Pokud nebude mít žák (žákyně) Kč na svém kontu, nemůže se zúčastňovat akcí apod.

10. Na tento účet se budou provádět rovněž mimořádné platby k určitému datu, tj. například platby na lyžařský výcvikový kurz, školu v přírodě a školní výlety.

11. Evidence provedených záloh i průběžné čerpání částek se povede v software VIS (dosud evidence např. školného, stravného). Na základě žádosti může být zákonný zástupce elektronicky seznámen s historií plateb i stávajícím zůstatkem na účtu KONTO ŽÁKA

12. Zákonný zástupce je povinen informovat o všech změnách hlavní provozní e-mailem: bieleszova@zsostravska.cz Marie Bieleszová, hlavní provozní


Dárek ke Dni dětí

V planetáriu

Na oslavě letošního dětského svátku se tradičně podílela školní žákovská samospráva. Pro žáky naší školy zástupci tříd spolu s p. učitelkou Jalowiczorzovou naplánovali a zorganizovali akci, která měla být dárkem pro všechny žáky II. stupně. Na financování zájezdu se také velkou měrou podílelo Sdružení rodičů, přátel a dětí školy Hrabina, kterým tímto děkujeme. A kam jsme vlastně vyrazili?

„Už od začátku jsem moc nevěděl, co mám od akce s názvem Návštěva planetária čekat. Téma vesmíru a kosmonautiky mě hodně baví, ale už toho hodně vím, takže jsem si myslel, že to pro mě nebudou žádné novinky, spíš takové „opakování“. Nakonec jsem zjistil, že jsem se hodně nového dověděl a zároveň jsem se pobavil. Snad málokoho promítaný film o pobytu v kosmu na vesmírné stanici zaujal tak, jako mě. Pobývat v kosmu by mě taky bavilo, viděl bych naši namodralou planetu a další zvláštnosti. I když bych se některých věcí možná trochu bál. Také film promítaný v kopuli planetária mě nadchl. Přehlídka hvězd a souhvězdí…

Zájezd s exkurzí byl fajn. Původně jsem se rozhodoval, zda vůbec pojedu, ale teď vím, že příště se jistě znovu přihlásím.“

Tomáš Raszka, VI.C


Setkání se spisovatelkou

Setkání se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou.

V pondělí 5. 6. jsme my, děti z klubíčka čtenářů měli krásné setkání se spisovatelkou paní Lenkou Rožnovskou. Byly pro nás nachystány její knihy a dověděli jsme se, že jich napsala už 40. Prozradila nám, že chtěla psát knihy již jako malé děvčátko a psala tzv. „ do šuplíku“. Také nám četla ze své knihy „Školačka Kristýnka“. Na závěr jsme obdrželi vysvědčení za zvládnuté úkoly, které nám paní spisovatelka dávala. A co víc, na vysvědčení byl její podpis. To nám udělalo velkou radost. Myslíme, že to bylo moc hezké zakončení klubíčka v tomto šk. roce.

Paní učitelka a děti z klubíčka čtenářů…


Napsali o nás

Těšínské listy, ročník XI, číslo 3, 1. června 2017


Naši žáci v okresním kole Pythagoriády

Úspěchy našich žáků v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda 2016/2017
 

17. května 2017 se konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 2016/2017. Účastnili se ho úspěšní řešitelé školního kola soutěže, Kilián Benroth a Jakub Haas z V.B (Slezská), Nela Juráková, Richard Bernatík a Tomáš Novák ze 6.ročníku (Ostravská). Oba žáci ze Slezské se stali úspěšnými řešiteli okresního kola soutěže . Kilián Benroth získal 12 bodů z 15 a obsadil 7.- 15.místo , Jakub Haas získal 11 bodů z 15 a obsadil 16. – 22.místo . Oběma žákům blahopřejeme!

Mgr.Romana Klimszová, MO matematiky


Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost základních škol na Ostravské ul. a na Slezské ul., sděluje rodičům a zákonným zástupcům dětí, které 1. září 2017 nastoupí do našich základních škol, že schůzka vedení s rodiči a zákonnými zástupci se uskuteční 13. června 2017 v 16.30 hod. v jídelně na Zelené ulici (jídelna základní školy Ostravská). Vzhledem k důležitosti předkládaných informací je účast rodičů a zákonných zástupců nutná.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Zveme na Radovánky

Vážení rodiče, milé děti,

srdečně Vás zveme na

1. DĚTSKÉ RADOVÁNKY.

Přijďte si všichni společně užít fajn sobotní odpoledne dne 24. 6. 2017 od 14:00 do 19:00 v kulturním středisku v Chotěbuzi.

Těšíme se na Vás.

Za výbor SRPŠ Hrabina  předsedkyně Ciompová